Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Algemene voorwaarden

Versie 05-06-2024

Arbeidsbemiddeling - werving & selectie – recruitment - headhunting

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 (Arbeidsbemiddelings)onderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een opdrachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een directe contractuele arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de werkzoekende wordt beoogd.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming.

1.3 (Arbeidsbemiddelings)overeenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelings-onderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder lid 1 genoemde diensten.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over (kandidaat)arbeidskrachten en hem en/of hij, wordt bedoeld alle kandidaten geheel onafhankelijk van genderstatus of geslacht.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de onderneming aan, en op iedere overeenkomst tussen, de onderneming en de opdrachtgever waarop de onderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de onderneming en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de onderneming gesloten overeenkomst in te stemmen.

2.3 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

2.4 De onderneming is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever of doordat de onderneming feitelijk (kandidaat)arbeidskrachten aanbiedt aan de opdrachtgever.

3.2 De specifieke voorwaarden waaronder de (kandidaat)arbeidskracht door de onderneming aangeboden wordt aan de opdrachtgever wordt door de onderneming zelf bepaald.

3.3 Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst wordt pas van kracht nadat deze door de onderneming schriftelijk is bevestigd.

 

ARTIKEL 4: FACTURERING
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de onderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

 

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de onderneming werken voor de opdrachtgever bevrijdend.

5.2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de (kandidaat)arbeidskracht, is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de onderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

5.3 Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan de onderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

5.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het factuurbedrag aan de onderneming.

5.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de onderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de onderneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

5.6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe - naar de mening van de onderneming - aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van de onderneming:

a. een voorschot te verstrekken; en/of

b. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens de onderneming, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

5.7 Ingeval de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van de onderneming als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een eventuele incasso mislukt, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is de onderneming gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat de onderneming een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever. Alle vorderingen van de onderneming worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1 Als een partij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij - naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald - gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.

6.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b. de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

d. de andere partij haar huidige onderneming staakt;

e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

6.3 Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de onderneming nog niet is uitgevoerd.

6.4 Bedragen die de onderneming vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de onderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de (kandidaat)arbeidskracht, de opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, verband houdend met een overeenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:

a. de terbeschikkingstelling van de (kandidaat)arbeidskracht door de onderneming aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die (kandidaat)arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.

b. toedoen of nalaten van de (kandidaat)arbeidskracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de (kandidaat)arbeidskracht.

c. het zonder schriftelijke toestemming van de onderneming doorgeven of anderszins kenbaar maken door de opdrachtgever van de (kandidaat)arbeidskracht.

7.2 Eventuele aansprakelijkheid van de onderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:

a. het bedrag dat de verzekering van de onderneming uitkeert, dan wel;

b. indien de onderneming niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door de onderneming gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de onderneming in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat de onderneming in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens de overeenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.

7.3 Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is de onderneming nimmer aansprakelijk.

7.4 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

7.5 In ieder geval dient de opdrachtgever de onderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de (kandidaat)arbeidskracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die (kandidaat)arbeidskracht of derden.

7.6 De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming en/of diens leidinggevend personeel.

7.7 De onderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de onderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT
8.1 In geval van overmacht van de onderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de onderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

8.2 Zodra zich bij de onderneming een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

8.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van personeel.

8.4 Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de onderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds vóór het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

8.5 Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan de onderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan de onderneming te betalen.

8.6 De onderneming is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING
9.1 De onderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of overeenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

9.2 Het staat de opdrachtgever vrij om de (kandidaat)arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de onderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan de onderneming.

9.3 De onderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de (kandidaat)arbeidskracht.

 

ARTIKEL 10: IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS
10.1 De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een (kandidaat)arbeidskracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De opdrachtgever richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de (kandidaat)arbeidskracht kan worden aangetoond.

10.2 De onderneming en de opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens van (kandidaat)arbeidskrachten die hun in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en overige relevante privacywetgeving.

10.3 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG/GDPR en aanverwante privacywetgeving inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken onderneming en opdrachtgever nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.

10.4 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan de onderneming verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de opdrachtgever op grond van de AVG/GDPR gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.

10.5 De opdrachtgever vrijwaart de onderneming tegen alle aanspraken van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens de onderneming, in verband met een overtreding door de opdrachtgever van de AVG/GDPR en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door de onderneming zijn gemaakt.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST
11.1 De door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde vergoeding kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag en alle overige bonussen en extra uitkeringen.

11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding (zoals een overeenkomst van opdracht, een aanneming van werk of het ter beschikking laten stellen van de arbeidskracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere onderneming) voor hetzelfde of ander werk) met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens verschuldigd indien de door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende op andere wijze - bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling - werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat verrichten.

11.3 De specifieke voorwaarden op basis waarvan de arbeidsbemiddelingsonderneming de arbeidsbemiddeling uitvoert zijn opgenomen in de arbeidsbemiddelingsovereenkomst.

11.4 Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 12: AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE
Als de opdrachtgever, of andere onderneming met gelijke (gedeeltelijke)eigenaar of belanghebbende en/of werknemer(s) als bij de opdrachtgever, gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan (alsnog) een arbeidsovereenkomst of een samenwerking als benoemd in artikel 11 lid 2) met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende aangaat, is hij terstond aan de arbeidsbemiddelingsonderneming de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 
ARTIKEL 13: GEBRUIK MARKETINGMATERIALEN
13.1 Onderneming is gerechtigd alle benodigde marketingmaterialen en uitingen van opdrachtgever te gebruiken om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, behoudens uitdrukkelijke afwijzing door opdrachtgever van gespecificeerde onderdelen. Marketingmaterialen omvatten o.a. het logo, slogans en huisstijl (kleuren).

13.2 Na voltooiing van (een gedeelte van de) overeenkomst is onderneming gerechtigd de resultaten voor marketingdoeleinden kenbaar te maken, met inachtneming van bescherming van persoonsgegevens zoals benoemd in artikel 10.

 
ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, overeenkomsten en/of andere overeenkomsten is het wettelijk recht van het land van vestiging van onderneming van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin de onderneming is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

ARTIKEL 15: SLOTBEPALINGEN
15.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

15.2 De onderneming is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde.